Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.przedszkole1.miastko.plStrona główna bip.gov.pl

Strona www jednostki

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Rejestr zmian treści

Wersja dla niepełnosprawnych

   

Dyrektor


Danuta Surmacz

 

Kompetencje dyrektora

1.Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz:

- dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,

- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

-wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczna uchwał,

- prowadzi dokumentacje kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi:

- kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

- zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.,

-wykonuje zadania z zapewnieniem bezpieczeństwa nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

- przyznaje nagrody, udziela kary pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu z zakładową organizację związkową,

- występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

- administruje zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

- współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

3.Sprawuje nadzór pedagogiczny, gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4.Stwarza wychowankom optymalne warunki do ich wszechstronnego rozwoju:

- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,

- ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy wychowanków oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

- szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący¹

- podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu jej przez Radę Pedagogiczną,

- w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności nauczania i wychowania.

5.Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia stosowne organa.


Kontakt: 59 857 25 37

 

przedszkole1@miastko.pl

 Załączniki do pobrania:

Brak załączników do tego artykułu...

 Wyciąg z rejestru zmian:

AkcjaOsobaData
Dodał dokumentTeresa Borowska2016-05-17 09:08:46
Wytworzył dokumentTeresa Borowska2016-05-17 00:00:00
Ostatnia aktualizacjaTeresa Borowska2016-05-17 09:08:46